Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT


Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông


Bộ TT&TT đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ.

Dự thảo cập nhật quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các thiết bị: trạm gốc 5G, vô tuyến điện, thiết bị phát, thu – phát sóng, công nghệ thông tin, phát thanh – truyền hình như QCVN 117:2023/BTTTT, QCVN 55:2023/BTTTT, QCVN 111:2023/BTTTT, QCVN 110:2023/BTTTT.

Một số lưu ý khác được quy định trong dự thảo thông tư:
1. Đối với QCVN 127:2021/BTTTT và QCVN 129:2021/BTTTT: thiết bị điện thoại di động mạng thông tin di động 5G phải đáp ứng các quy định kỹ thuật đối với băng tần n77, n78 và các bộ băng tần kết hợp liên quan đến băng tần n77, n78 theo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy hoạch băng tần cho hệ thống thông tin di động 5G (IMT-2020).

2. Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất không phải máy điện thoại di động phải sử dụng công nghệ E-UTRA FDD (4G) kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Giấy chứng nhận hợp quy cho thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất không phải máy điện thoại di động chỉ tích hợp/sử dụng công nghệ W-CDMA FDD (3G), GSM (2G và 2,5G) theo QCVN 117:2020/BTTTT còn thời hạn hiệu lực được tiếp tục áp dụng cho đến hết thời hạn hiệu lực, nhưng không quá ngày 30 tháng 6 năm 2024.

3. Giấy chứng nhận hợp quy cho thiết bị đầu cuối thông tin di động thế hệ thứ năm (5G) chỉ theo một trong hai quy chuẩn kỹ thuật QCVN 127:2021/BTTTT hoặc QCVN 129:2021/BTTTT còn thời hạn hiệu lực được tiếp tục áp dụng cho đến hết thời hạn hiệu lực, nhưng không quá ngày 30 tháng 6 năm 2024.

4. Đối với QCVN 63:2020/BTTTT: được sử dụng kết quả đo kiểm của sát-si (chassis/platform) để thực hiện công bố hợp quy cho các máy thu hình có sử dụng sát-si đó

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.
Và Thông tư số 10/2023/TT-BTTTT ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành.

Link dự thảo thông tư: https://chinhphu.vn/du-thao-vbqppl/du-thao-thong-tu-sua-doi-bo-sung-thong-tu-so-04-2023-tt-btttt-ngay-31-thang-5-nam-2023-cua-bo-tr-6145
Thông tin liên hệ để được tư vấn:
CÔNG TY TNHH GCL (HCM)
Hotline: 0393423091 | Hà Nội: 02473099929
Email: hcm@gclab.org | louise.vietnam@pcn-global.com
Văn phòng: Số 27, Đường 12, KDC Khang ĐIền, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thử nghiệm: Số 115, Ngõ An Phú 04, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương