Những điều cơ bản về BIS CRS


Gồm những điều sau


- Bộ quy tắc/trình tự đăng ký bắt buộc (CRS/CRO), bắt buộc kể từ 9/2013
- 49 sản phẩm cần chứng nhận bắt buộc, thông báo qua 3 giai đoạn
- Sản phẩm thắp sáng được thêm vào giai đoạn 2 và 3 của CRS
- Đánh giá cục bộ bắt buộc và chứng nhận BIS cần có
- Không cần đánh giá nhà máy
- Bắt buộc cần có người đại diện Ấn Độ (AIR) (Chủ thương hiệu và đơn vị nhập khẩu)
- Hiệu lực của chứng nhận là 2 năm sau đó cần gia hạn, lần gia hạn sau có thể lên tới 5 năm
- Hệ thống liên quan tới đăng ký nhà máy, đắng ký thương hiệu
- Mỗi model cần đăng ký theo các hướng dẫn
- Đối với cùng thương hiệu và cùng sản phẩm, cần có nhiều chứng nhận nếu có nhiều nhà máy hoặc thương hiệu khác nhau cho cùng model/sản phẩm.