Quy trình chứng nhận lĩnh vực tương thích điện từ


Quy trình chứng nhận lĩnh vực EMC


Sơ đồ chứng nhận cho sản phẩm thuộc lĩnh vực EMC
Phương thức 1: Kiểm tra loại hình là một trong 8 phương pháp đánh giá sự tuân thủ quy định của sản phẩm, được áp dụng cho các sản phẩm yêu cầu thử nghiệm EMC.

Hiện nay, các phương thức 1, 5, 7 được sử dụng phổ biến ở Việt Nam, được dùng cho các sản phẩm sản xuất trong nước và cả hàng hóa nhập khẩu.