Quyết định Số: 2711/QĐ-BKHCN về danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của bộ Khoa học và Công nghệ kèm theo mã HS của từng sản phẩm


Quyết định số 2711/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm các thông tin về danh mục, hàng hóa, Quy chuẩn ký thuật (QCVN) tương ứng, mã HS và các văn bản pháp luật áp dụng.


Ngày 30-12-2022, Bộ KHCN ban hành quyết định số 2711/QĐ-BKHCN: Về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Danh mục trong quyết định này về mặt lý thuyết không bổ sung thêm sản phẩm so với quyết định số 3810/QĐ-BKHCN nhưng thay đổi và bổ sung thêm các mã HS tương ứng của sản phẩm.

Trong quyết định này, mục số 5 - Thiết bị điện và điện tử (an toàn điện) và mục số 6 - Thiết bị điện và điện tử (tương thích điện từ) quy định cụ thể về danh mục các sản phẩm điện - điện tử gia dụng phải thực hiện chứng nhận hợp quy về An toàn điện theo QCVN 4: 2009/BKHCN và Tương thích điện từ (EMC) theo QCVN 9:2012/BKHCN hoặc đèn LED theo QCVN 19:2019/BKHCN

 Download File