Thông tư 10/2023/TT-BTTTT về Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT


Thông tư 10/2023/TT-BTTTT về Ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông


Ngày 05/9/2023, Bộ Thông tin và Truyền Thông ban hành Thông tư 10/2023/TT-BTTTT về việc ngưng hiệu lực áp dụng quy định thi hành một phần/toàn bộ của một số quy chuẩn kỹ thuật tại Thông tư 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023.

1. Ngưng hiệu lực thi hành một phần/toàn bộ kể từ ngày 05/9/2023 đến hết ngày 31/12/2023 đối với một số quy chuẩn kỹ thuật sau:
- QCVN 117:2020/BTTTT về Thiết vị đầu cuối thông tin di động mặt đất
- QCVN 127:2021/BTTTT, QCVN 129:2021/BTTTT và QCVN 18:2022/BTTTT về Thiết vị đầu cuối thông tin di động thế hệ thứ năm (5G)
- QCVN 18:2022/BTTTT về Thiết vị lặp thông tin di động thế hệ thứ năm (5G)
- IEC 62368-1:2018 Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT
- QCVN 55:2011/BTTTT Thiết bị phát, thu – phát vô tuyến cự lý ngắn dùng cho mục đích chung.
- QCVN 54:2020/BTTTT Thiết bị truyền dữ liệu băng rộng hoạt động trong băng tầng 2,4GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) 60mW đến 200mW
- QCVN 65:2021/BTTTT Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tầng 5GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) 60mW trở lên

2. Ngưng hiệu lực thi hành một phần/toàn bộ kể từ ngày 05/9/2023 đến hết ngày 30/6/2024 đối với một số quy chuẩn kỹ thuật sau:
- QCVN 41:2016/BTTTT, QCVN 16:2018/BTTTT, QCVN 110:2017/BTTTT, QCVN 122:2020/BTTTT, QCVN 131:2022/BTTTT, QCVN 37:2018/BTTTT, QCVN 44:2018/BTTTT, QCVN 53:2017/BTTTT, QCVN 38:2011/BTTTT,...

3. Các chú ý khi thực hiện thông tư này:
a) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đang trong quá trình thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa quy định tại Điều 1 Thông tư này để nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh từ thời điểm ngày 15 tháng 7 năm 2023 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực được áp dụng thực hiện theo Thông tư này.

b) Đối với sản phẩm, hàng hóa quy định tại Điều 1 Thông tư này, đã có giấy chứng nhận hợp quy theo quy định Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT trong thời gian ngưng hiệu lực của Thông tư này, thì giấy chứng nhận hợp quy vẫn còn giá trị sử dụng cho đến hết thời hạn ghi trong giấy chứng nhận.

c) Đối với sản phẩm, hàng hóa chưa được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy với đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật áp dụng, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy bổ sung hoặc chứng nhận lại

 Download File