Thông tư Số: 04/2023/TT-BTTTT: Quy định danh mục sản phẩm yêu cầu chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ thông tin và truyền thông.


Thông tư Số: 04/2023/TT-BTTTT: Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ thông tin và truyền thông ban hành ngày 31 tháng 5 năm 2023.


Thông tư này thay thế thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Một số điểm mới của thông tư 04/2023/TT-BTTTT:
1. Bổ sung thêm các Quy chuẩn kỹ thuật mới (QCVN)
- QCVN 18:2022/BTTTT thay thế QCVN 18:2014/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện.
- QCVN 130:2022/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vê tương thích điện từ thiết bị âm thanh không dây dải tần 25MHz đén 2000MHz.
- QCVN 131:2022/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối IoT băng hẹp E-UTRA phần truy nhập vô tuyến
- QCVN 132:2022/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin

2. Cập nhật mã HS của hàng hóa theo thông tư số 31/2022/TT-BTC.

Dưới đây là nội dung chi tiết của Thông tư:

 Download File